Contact Us

नगर पालिका रायबरेली


अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रायबरेली

डाॅ. आशीष कुमार सिंह
Pin: 229001
Phone: 0535 – 2212405
Email: mail-nagarpalikarbl@yahoo.com

अध्यक्ष नगर पालिका रायबरेली

श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव
Pin: 229001
Phone: 0535 – 2212405
Email: mail-nagarpalikarbl@yahoo.com

1 E-mail of ULB mail-nagarpalikarbl@yahoo.com
2 Website Address (if any) नगर पालिका रायबरेली